natureXP frisgroene bedrijsuitjes

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan:

1.1 onder opdrachtgever: de (rechts)persoon, die aan opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement.
1.2 onder opdrachtnemer: de (rechts)persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verbonden tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement, dan wel die zich -in het offertestadium- bereid is zich daartoe te verbinden.
1.3 onder overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement.
1.4 onder productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer te organiseren of uit te voeren evenement zal plaatsvinden.
1.5 onder locatie/tijd: de met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een (gedeelte van een) evenement.
1.6 onder uitkoopsom: de all-in prijs voor het desbetreffende onderdeel van een door opdrachtnemer te organiseren of uit te voeren evenement waarop deze term betrekking heeft, met inbegrip van belastingen (uitgezonderd omzetbelasting), premieheffing, indien van toepassing.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes van en overeenkomsten met opdrachtnemer.
2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 - Offertes
3.1 Een eerste oriënterend gesprek met een potentiële opdrachtgever is vrij van kosten.
3.2 Offertes van opdrachtnemer gelden als een uitnodiging aan een potentiële opdrachtgever tot het doen van een onherroepelijk aanbod om een overeenkomst te sluiten als in de offerte beschreven.
3.3 Offertes van opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Na deze periode vervallen eventuele opties en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor, de voor de uitvoering van de offerte gereserveerde capaciteit aan te wenden voor andere aanvragen.
3.4 Alle prijzen zoals genoemd in offertes en andere aanbiedingen zijn exclusief 21% btw.


Artikel 4 - Uitvoering van een overeenkomst
4.1 Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.
4.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen, zullen de meerkosten daarvan aan opdrachtgever worden doorberekend.
4.3 Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen nadat de uitvoering is voltooid, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.
4.4 Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame.|

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst. Tenzij anders is afgesproken en schriftelijk is bevestigd.
5.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer georganiseerd of uitgevoerd evenement.
5.3 Tenzij anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van deelnemers aan een krachtens een overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.
5.4 Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, is opdrachtnemer gerechtigd het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met opdrachtnemer overeengekomen prijs.

Artikel 6 - Opschorting / annulering
6.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
6.2 Opdrachtgever is gerechtigd een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer uit te voeren of te organiseren evenement uit te stellen of te annuleren.
6.3 Bij uitstel of annulering door opdrachtgever is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer alle door laatstgenoemde aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het voor volledige uitvoering van het evenement afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van opdrachtnemer:
(a) in geval van uitstel of annulering uiterlijk honderd (100) dagen voor de productiedatum, minimaal 50% van dat honorarium;
(b) in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen honderd (100) dagen en dertig (30) dagen voor de productiedatum, minimaal 75% van dat honorarium;
(c) in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk dertig (30) dagen voor de productiedatum, 100 % van dat honorarium.
Voorts zal opdrachtgever opdrachtnemer vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, voor zover die vorderingen betrekking hebben op het uitstel of de annulering van het evenement.
Een en ander laat onverlet de verplichting van opdrachtgever om, in geval van latere uitvoering van het evenement, alsnog de volledige prijs vermeerderd met de door het uitstel ontstane meerkosten te voldoen.

Artikel 7 - Facturen en (aan)betaling
7.1 Voor groepen kleiner dan 50 deelnemers dient het totale factuurbedrag incl. btw, binnen 14 dagen na reservering te worden betaald.
7.2 Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om voor en tijdens de uitvoering van de overeenkomst de betaling van een (of meerdere) voorschot(ten) op de overeengekomen prijs te verlangen. Voor groepen vanaf 50 deelnemers hanteert natureXP een aanbetaling van 75%. Betaling van zodanig voorschot dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum. Bij gebreke is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onder gehoudenheid van opdrachtgever om opdrachtnemer volledige schadeloos te stellen, zulks met als minimale schadeloosstelling een vergoeding van de volledige door opdrachtnemer aantoonbaar gemaakte kosten en van 75% van het voor volledige uitvoering van de overeenkomst afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium. Voorts is opdrachtgever alsdan verplicht opdrachtnemer te vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
Het aantal deelnemers dat tien (10) dagen voor de uitvoering van een evenement bij opdrachtnemer bekend is, geldt als minimum aantal voor de eindfactuur. De eindfactuur, onder aftrek van het voorschot, dient binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Tenzij anders is afgesproken en schriftelijk is bevestigd.

7.3 Reclames naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na de factuurdatum, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.
7.4 Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zijn betalingsverplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen hij eventueel van opdrachtnemer te vorderen heeft.
7.5 Iedere betaling van opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente, en tenslotte in mindering van de aan opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom.
7.6 Indien de kostprijs van opdrachtnemer wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan opdrachtgever. Ingeval van door te belasten buitenlandse valuta wordt de op de factuurdatum van opdrachtnemer geldende dagkoers gehanteerd.
7.7 Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een nalatigheidrente aan opdrachtnemer verschuldigd. Deze nalatigheidrente is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van 12% per jaar.
Artikel 8 - Tekortkomingen opdrachtgever
8.1 Indien opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit een overeenkomst, verbeurt hij wegens de daardoor ontstane vertraging aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete gelijk aan twee maal de prijs voor de uitvoering van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om daarnaast volledige schadevergoeding te verlangen.
8.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer in het kader van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever maakt, zullen als schade wegens die tekortkoming door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% te bedragen van het door opdrachtnemer van opdrachtgever te vorderen bedrag.|


Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
9.2 In ieder geval is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het voor volledige uitvoering van het evenement afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van opdrachtnemer.
9.3 Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt binnen acht dagen na de dag per aangetekende post, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van opdrachtnemer bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade verjaart in ieder geval door verloop van zes maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
9.4 Wanneer de opdrachtnemer een cateraar inschakelt voor het verzorgen van de catering in de ruimste zin van het woord, dan is deze laatste eindverantwoordelijk voor en aansprakelijk m.b.t. de presentatie, kwaliteit en volledigheid van zijn product. Wat en hoe deze cateraar zijn product aan biedt wordt vooraf zo volledig mogelijk gecommuniceerd met de opdrachtgever en door deze laatste geaccordeerd middels het ondertekenen van de opdrachtbevestiging.|
9.5 Na een duidelijke veiligheidsinstructie m.b.t. het juiste gebruik van de handgereedschappen en de mogelijkheid hierna tot het stellen van vragen hierover is het gebruik van deze gereedschappen vervolgens geheel voor eigen risico van de deelnemers.

Artikel 10 - Overmacht
10.1 Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.2 Voor zover opdrachtnemer voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een spreker of andere ingehuurde derde wegens ziekte.
10.3 Opdrachtnemer heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.
10.4 Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door opdrachtnemer gepresteerde.

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om al dan niet uitgewerkte ideeën of voorstellen van opdrachtnemer in verband met een evenement buiten opdrachtnemer om zelf uit te (laten) voeren of de uitvoering van een evenement te herhalen.

Artikel 12 - Geschillen
12.1 Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.